Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer een deelnemer gebruik wenst te maken van diensten, geleverd door de Stichting Stokholm Changemaking Community, hierna te noemen de Stichting.
  2. De Stichting draagt zorg voor een aanbod, zoals aangegeven op de site: “www.Stokholm.nl”.
  3. In geval een deelnemer cq. iemand in loondienst bij deelnemer intekent voor een sessie “IJsbad c.q. ademhalingstechnieken” is hij verplicht een gezondheidsverklaring te ondertekenen. De Stichting beslist – op basis van deze verklaring en/of na raadpleging van de huisarts van betrokkene – of de deelnemer kan worden toegelaten tot het betreffende aanbod.
  4. De deelnemer dient bij inschrijving voor een sessie het daartoe verschuldigde bedrag per de betaalmodule op de website.
    De deelnemer heeft het recht de inschrijving te annuleren tot twee weken voordat het gevraagde aanbod plaatsvindt. Alsdan zal de Stichting het bedrag dat is betaald aan de deelnemer retourneren. In geval de annulering later plaatsvindt wordt in beginsel geen restitutie verleend. Bij annulering door werk of ziekte tot 48 uur voor de sessie kan de sessie kosteloos verzet kan worden en bij annulering tot 24 uur van tevoren kan men voor de helft van het tarief een volgende sessie plannen. De eerdere aankoop vervalt dan echter wel.
  5. De Stichting en de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen voor, tijdens en na de sessie is besproken c.q. voorgevallen.
  6. Situaties waarin deze algemene bepalingen niet voorzien, beslist de Stichting naar redelijkheid en billijkheid. Mocht de deelnemer zich in het genomen besluit niet kunnen vinden, dan staat het hem vrij een beroep te doen op de klachtencommissie van de Stichting en eventueel op de daartoe bevoegde rechterlijke instantie.
 

Integriteitsverklaring